Beleidsplan op hoofdlijnen

Stichting Toegankelijke Informatie kiest projecten die de grootst mogelijke impact hebben voor de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van specifieke doelgroepen. Draagvlak en samenwerking met betrokkenen staan daarbij centraal. We werken samen met scholen, universiteiten, uitgevers en belangenorganisaties.

Stichting Toegankelijke Informatie tracht haar doelen onder meer te bereiken door de volgende activiteiten.

Korte termijn:

In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers in lacunes voorzien door tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken digitaal geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde dyslexiesoftware of applicaties voor andere leerstoornissen ten behoeve van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap.

Middellange termijn:

Stimuleren van educatieve uitgevers om optimale toegankelijkheid van schoolboeken en leermaterialen te bewerkstelligen en hen helpen dit doel te realiseren.

Werkzaamheden                           

Ons eerste project is gericht op het beschikbaar maken van school- en studieboeken voor dyslexie

Stichting Toegankelijke Informatie wil letterlijk de handen van betrokkenen ineen slaan om een oplossing tot stand te brengen voor een probleem dat niet opgelost kan worden vanuit overheidsfinanciering. De nood is hoog, er zijn nog vele duizenden bestanden nodig van hoge kwaliteit. Tegelijkertijd zijn er duizenden bestanden 'in het onderwijsveld' aanwezig die onbereikbaar zijn voor de grote groepen leerlingen en studenten die ze nodig hebben. Stichting Toegankelijke Informatie heeft diverse gesprekken gevoerd met de branchevereniging van educatieve uitgevers GEU, Dedicon en het ministerie van OCW om tot samenwerking te komen. De GEU heeft onder voorwaarden die de auteursrechtelijke positie zo goed mogelijk moeten beschermen, ingestemd met onze activiteiten. Het Stichtingsbestuur heeft in 2014 besloten Lexima, Kastanjelaan 6 te Leusden als uitvoeringsorganisatie aan te stellen en de opdracht te geven de productie en de distributie van geschikte toegankelijke digitale school- en studieboeken ter hand te nemen.

Tienduizenden leerlingen en studenten met een leeshandicap/dyslexie zijn afhankelijk van het gebruik van speciale software. Om goed met deze software te kunnen werken moeten schoolboeken digitaal geschikt worden gemaakt. Het huidige aanbod is kwantitatief en kwalitatief niet toereikend. Via fondsenwerving, crowdfunding en crowdsourcing willen we het mogelijk maken dat er meer geschikte digitale schoolboeken van hoge kwaliteit beschikbaar komen en voor iedere school. Het succes van dit initiatief hangt af van het aantal deelnemers. Hoe meer scholen intekenen, hoe lager de prijs voor een schoolboek wordt. En hoe meer scholen meewerken, hoe groter het aanbod wordt. Alleen scholen kunnen deelnemen. Zij betalen per boek een éénmalige bijdrage aan de productiekosten en krijgen daarmee de beschikking over het digitale boek dat speciaal wordt aangemaakt voor gebruik met dyslexiesoftware. Er zijn geen jaarlijkse kosten aan verbonden.

Toegankelijk digitaal onderwijsmateriaal

Om goed onderwijs te kunnen geven, is het van belang dat het digitale onderwijsmateriaal en leeromgevingen voor alle leerlingen met en zonder functiebeperking toegankelijk, gebruiksvriendelijk, duurzaam en gemakkelijk vindbaar zijn. Digitale leeromgevingen, leer- en informatiesystemen, websites en applicaties zijn toegankelijk als leerlingen met een functiebeperking deze net zo effectief kunnen gebruiken als leerlingen zonder functiebeperking. Met digitale toegankelijkheid van de educatieve leermiddelen en leeromgevingen zijn leerlingen met een functiebeperking beter in staat om zelfstandig de onderwijsroute te volgen en te voldoen aan de gestelde eisen van de eindtoetsen. Dit draagt tevens bij aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid en participatie in de maatschappij. Toegankelijke materialen vergroten doorgaans ook direct de toegankelijkheid voor andere gebruikers zonder beperkingen. (Bron: drempelvrij.nl)

Inmiddels zijn door Stichting drempelvrij richtlijnen voor de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van Digitaal Educatief Lesmateriaal ( DEduLes-richtlijnen) ontwikkeld. Deze set richtlijnen bevatten ook aanbevelingen ter ondersteuning van onderwijsprofessionals en -gebruikers, gericht op het verbeteren van toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van digitaal lesmateriaal. De DEduLes-richtlijnen worden deel van de professionele standaard, bevatten normatieve uitspraken en hebben mede daardoor een juridische betekenis.

Bij de ontwikkeling van digitaal educatief lesmateriaal zijn altijd meerdere partijen/personen betrokken. En vaak is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het toepassen van de DEduLes-richtlijnen.Informatie, advies en nascholing is nodig. Daarin wil Stichting Toegankelijke Informatie een rol nemen. Enerzijds om uitgevers te stimuleren en ondersteunen om volgens de richtlijnen te gaan werken, anderzijds om docenten die zelf educatief materiaal ontwikkelen te instrueren. We zullen hiervoor voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen organiseren.

 

Activiteitenkalender 2016 en 2017

1.            Wij willen in 2016 het bestand van geschikte digitale boeken uitbreiden naar 500 titels en in 2017 naar 1.000.

2.            Het aantal deelnemende scholen gaat groeien naar respectievelijk 200 en 500.

3.            Voorjaar 2016 gaat onze webshop live.

4.            Er zijn scholen en instellingen die in het verleden zelf boeken hebben bewerkt voor onze doelgroep, wij nemen zoveel mogelijk geschikte bestanden over voor bredere distributie.

5.            Wij zullen actief aan public relations doen, denk daarbij aan het aanwezig zijn op onderwijscongressen en beurzen, publicaties in vakbladen, het verspreiden van flyers en het bezoeken van scholen en uitgevers.

6.            STI wil de goede relatie met het ministerie van OCW benutten om haar doelstellingen voor een breder publiek kenbaar te maken.

7.            We zullen voor docenten en educatieve uitgevers een gericht aanbod ontwikkelen van cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten voor het leren werken volgens de DEduLes richtlijnen.

8.            Wij streven ernaar om in 2016 en 2017 via fondswerving totaal €70.000,- te ontvangen.

 

terug

Meisje met stapel boeken en laptop