Historie

 

Knelpuntenanalyse

Stichting Toegankelijke Informatie (STI) heeft een behoeftepeiling gedaan onder de gebruikers van dyslexiesoftware. Deze 'Behoeftepeiling aangepaste leermiddelen voor dyslexiesoftware' bracht in kaart wat scholen, ouders en leerlingen doen om aan digitale schoolboeken te komen die geschikt zijn voor gebruik met dyslexiesoftware, wat de knelpunten zijn en welke behoeften er leven. De uitkomsten hiervan zijn besproken met de Groep Educatieve Uitgevers (GEU), Dedicon en het Ministerie van OCW.

Wettelijk kader

In 2014 heeft STI de juridische positie m.b.t. scannen, bewerken en onderling uitwisselen van schoolboeken door Prof. Dr. B. Hugenholtz laten beoordelen tegen de achtergrond van artikel 15i van de Auteurswet (de zgn. gehandicaptenexceptie). Het advies maakt duidelijk dat STI de wettelijke ruimte heeft om onder voorwaarden collectief productie en distributie van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware te regelen. Met de GEU is vervolgens overeenstemming bereikt over concretisering van die voorwaarden. Vanwege de eisen m.b.t. auteursrechtelijke bescherming is overeengekomen om vooralsnog alleen bestanden voor Sprint en Kurzweil te produceren en distribueren. Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie 2014 werd als startpunt een lezing verzorgd over de plannen van STI. Inmiddels zijn de bewerkte bestanden van de STI geschikt voor de meeste voorleesprogramma's.

Pilot

In mei 2015 heeft overleg plaatsgehad met een zestal schoolorganisaties die actief werken aan structurele productie en distributie van digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware. Ook is er overleg geweest met Stichting Drempelvrij over toepassing van de toegankelijkheidsrichtlijnen voor digitaal leermateriaal. Juni 2015 heeft STI een pilot project schoolboeken gestart. Aan alle scholen die met Kurzweil dyslexiesoftware werken is een uitnodiging voor deelname aan collectieve productie gestuurd. STI heeft Lexima aangesteld als uitvoeringsorganisatie. De schoolboeken die bij de aanvang van het schooljaar 2015/16 aan scholen geleverd werden/worden, waren voorzien van de met de GEU overeengekomen auteursrechtelijke bescherming. De pilot werd als geslaagd beschouwd, de resultaten zijn met de GEU besproken.

Implementatie

In 2015/16 is de collectie beschikbare schoolboeken voor dyslexiesoftware geleidelijk uitgebreid naar bijna 400 digitale bestanden, in 2017 naar 500. Er is werk gemaakt van het voltooien van de website en inrichten van een webshop om het bestelproces voor scholen te vergemakkelijken. STI is jaarlijks met een stand present op de Nationale Dyslexie Conferenties (NDC). Sinds mei 2016 is het schoolboekenproject van STI volledig operationeel met een webshop en een mailingcampagne naar scholen. De levering van schoolboeken in het kader van bovenschoolse implementatietrajecten van Lexima en de bijbehorende inkomsten zijn volledig overgedragen aan STI. 

Partnerships

STI heeft in 2016 en 2017 overleg gevoerd met educatieve uitgevers over de kwaliteitseisen van digitaal leermateriaal, de levering van bronbestanden en samenwerking om toegankelijkheid bij de bron te bevorderen. Ook met diverse onderwijsorganisaties is overleg geweest over een meer geco√∂rdineerde samenwerking.

Fondsenwerving

In 2016 is succesvol aan fondsenwerving gedaan. Met deze extra inkomsten zijn in 2017 nieuwe ambities gerealiseerd om in de lacunes in de beschikbaarheid van hoogwaardige aangepaste digitale schoolboeken voor dyslexiesoftware te voorzien met uitbreiding van de collectie en een gratis kennismakingsactie voor scholen. 

terug

Meisje met stapel boeken en laptop